Home  
|
  Welkom  
|
  Het herzieningsproject  
|
  De Commissie Maritiem Recht  
|
  Documenten  
|
  Nieuws en activiteiten  
|
  Links  
|
  Deze website  
 
Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen

 

Voorstelling van de Franstalige versie van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek

Recente ontwikkelingen inzake binnenvaartbeleid en -wetgeving

Luik, dinsdag 16 juni 2015

Doelstelling van het congres

Programma

Inschrijvingen en locatie

Algemene deelnamevoorwaarden

Bijzondere deelnamevoorwaarden

Inschrijvingsformulier

 

Doelstelling van het congres

In opdracht van de Belgische regering bereidt de Commissie Maritiem Recht een Belgisch Scheepvaartwetboek voor. Dit wetboek zal het regelgevend kader voor scheepvaart- en havenactiviteiten actualiseren en aantrekkelijker maken. De Commissie biedt ruime mogelijkheid tot overleg met en inspraak van de betrokken sectoren. De Franstalige versies van de voorstellen van de Commissie zijn thans alle beschikbaar. Tijdens een congres te Luik op 16 juni 2015 zal de Commissie haar voorstellen toelichten aan het Franstalige landsgedeelte, met uitnodiging aan alle belanghebbenden om bij haar opmerkingen in te dienen. Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de verbeteringen van de wetgeving voor de binnenvaart. Tijdens de bijeenkomst zal de Commissie kort verslag uitbrengen over de resultaten van de inmiddels afgesloten Nederlandstalige consultatie en over de verdere planning van haar werkzaamheden. Experten uit Duitsland, Frankrijk en van de Centrale Rijnvaartcommissie zullen een internationaal perspectief op het binnenvaartrecht bieden.

Top

Programma

9u00

Onthaal en registratie

9u30

Verwelkoming
Hélène Thiébaut, communicatieverantwoordelijke, Autonome Haven van Luik

9u35

Inleiding tot het dagprogramma
Jean-Louis Vandevoorde, scheepvaart- en havenjournalist

9u40

De haven van Luik vandaag en in de toekomst
Hélène Thiébaut, communicatieverantwoordelijke, Autonome Haven van Luik

10u00

Voorstelling van de doelstellingen, de structuur en de krachtlijnen van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek - Resultaten van de Nederlandstalige consultatie
Prof. Dr. Eric Van Hooydonk, voorzitter van de Commissie Maritiem Recht

10u40

Koffiepauze aangeboden door de Autonome Haven van Luik

11u10

Impact van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek op de binnenvaart
Prof. Dr. Eric Van Hooydonk, voorzitter van de Commissie Maritiem Recht

11u30

De bepalingen van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de beperking van aansprakelijkheid, met bijzondere aandacht voor de binnenvaart
Prof. Dr. Marc Huybrechts, lid van de Commissie Maritiem Recht

11u50

De bepalingen van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende het beslag op zee- en binnenschepen
Prof. Em. Wim Fransen, lid van de Commissie Maritiem Recht

12u10

De bepalingen van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de voorrechten en hypotheken op zee- en binnenschepen
Mr. Philiipe De Vos, advocaat Rabot Law, Gent

12u30

Middagmaal aangeboden door de Autonome Haven van Luik

13u45

Maritieme regelgeving van belang voor de binnenvaart en de binnenhavens - recente ontwikkelingen
Christophe Swolfs, jurist bij de FOD Mobiliteit en Vervoer

14u10

Recente ontwikkelingen inzake Rijnvaartrecht
NN, Centrale Rijnvaartcommissie (uitgenodigd)

14u35

Koffiepauze aangeboden door de Autonome Haven van Luik

14u50

Reflecties over het Belgische herzieningsproject vanuit het perspectief van het Franse recht
Prof. Dr. Olivier Cachard, Université de Metz

15u25

Het nieuwe Duitse maritieme wetboek
Christoph Zarth, advocaat bij CMS Hasche Sigle, Hamburg

16u00

Slottoespraak
Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en de Noordzee

16u15

Receptie aangeboden door de FOD Mobiliteit en Vervoer

Top

Inschrijvingen en locatie

Inschrijvingen voor de studiedag gebeuren uitsluitend via het formulier onderaan deze pagina.

Wie in 2010 of 2011 inschreef voor deze dag of voor het gehele programma van studiedagen over het Belgisch Scheepvaartwetboek dient zijn of haar aanwezigheid te bevestigen. Nieuwe inschrijvingen zijn ook mogelijk.

Het congres grijpt plaats in de tentoonstellingszaal van de Autonome Haven van Luik, rue de l’Ile Monsin, 40 te 4020 Liège (zie bereikbaarheidsfiche).

Het congres wordt georganiseerd door de Commissie Maritiem Recht i.s.m. de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Autonome Haven van Luik. De studiedagen over het Belgisch Scheepvaartwetboek worden gesteund door een tal van sponsors waarvan u de namen onderaan aantreft.

Top

Algemene deelnamevoorwaarden

De deelnameprijs bedraagt 30,00 EUR per individuele deelnemer.

De inschrijvingen zijn op naam van de individuele deelnemer en kunnen niet worden omgewisseld.

De deelnameprijs omvat de deelname aan de dag, de koffiepauzes, het middagmaal en de receptie.

Er is geen BTW verschuldigd.

Inschrijvingen en annuleringen ervan zijn mogelijk tot uiterlijk 10 juni.

Inschrijvingen gebeuren uitsluitend online via dit webformulier.

Top

Bijzondere deelnamevoorwaarden

Kosteloze deelname wordt aangeboden aan:

  • journalisten verbonden aan publieke media (met uitsluiting van nieuwsbrieven e.d.)
  • sponsors
  • magistraten.

In geval van betwisting over de toepassing van de bijzondere deelnamevoorwaarden beslissen de organisatoren discretionair en zonder beroep.

Top

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingen voor het programma gebeuren uitsluitend via onderstaand online webformulier. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail. Als u geen bevestiging ontvangt, is iets fout gelopen en moet u opnieuw proberen.

Ondergetekende neemt deel aan de studiedag in Luik op 16 juni 2015 en betaalt de verschuldigde som door overschrijving op de rekening van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, B-9000 Gent met nummer 390-0965800-26 (SWIFT-code: BBRU BE BB 900 (=BIC-code), IBAN-code: BE59-3900-9658-0026, bankagentschap: ING België Business Centre Gent, Kouter 173, B-9000 Gent) met als referentie 'naam deelnemer + E/01263/01'. Zonder vermelding van de correcte referentie is de inschrijving ongeldig.

 

Voornaam:

*

Naam:

*

Functie / titel:

Bedrijf / organisatie:

Straat en huisnummer:

*

Postcode:

*

Gemeente / stad:

*

Land:

*

Telefoon:

*

Fax:

E-mail:

*

 

Ik schrijf me in:

ALS NIEUW INGESCHREVEN DEELNEMER (kostprijs: 30,00 EUR)

ALS REEDS EERDER INGESCHREVEN DEELNEMER

ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE VOLGENDE SPONSOR:  

ALS JOURNALIST VERBONDEN AAN DE VOLGENDE PUBLIEKE MEDIA:

 

ALS MAGISTRAAT VERBONDEN AAN DE VOLGENDE ZETEL:

 

Enkel voor advocaten:

IK BEN VLAAMS ADVOCAAT EN WENS NA AFLOOP EEN AANWEZIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR PERMANENTE VORMING TE ONTVANGEN (de erkenning is aangevraagd)

     

 

  Ik heb de op deze website meegedeelde deelnamevoorwaarden gelezen en stem erin toe.  

Top