Home  
|
  Welkom  
|
  Het herzieningsproject  
|
  De Commissie Maritiem Recht  
|
  Documenten  
|
  Nieuws en activiteiten  
|
  Links  
|
  Deze website  
 

Het herzieningsproject

Eric Van Hooydonk

De Belgische maritieme cluster behoort tot de wereldtop. De zeehaven van Antwerpen is de tweede van Europa. Zeebrugge, Gent, Oostende, Brussel en Luik vervullen, elk wat hun activiteiten betreft, eveneens een leidinggevende rol in Europa. Wat betreft tonnage behoort de Belgische koopvaardij al jaren tot de twintig grootste ter wereld, vóór verschillende grote Europese maritieme naties. De Belgische transportverzekeringsmarkt is ongeveer de tiende grootste van de wereld. Maritiem België beschikt over een internationaal erkende know-how op bouwkundig, nautisch, economisch en juridisch gebied. In een tijd van globalisering en delokalisering is de maritieme sector meer dan ooit het kroonjuweel van de Belgische economie.

Met het oog op de verdere uitbouw van de Belgische maritieme cluster is de herziening van het Belgische zeerecht een prioriteit. De huidige Belgische Zeewet - in het Wetboek van Koophandel opgenomen als Boek II - is volledig voorbijgestreefd door de hedendaagse praktijk van het zeevaart- en zeehandelsbedrijf en door buitenlandse wetgevingen.

Tijdens een druk bijgewoonde studiedag in mei 2006 in Antwerpen kondigde toenmalig Minister van Mobiliteit en de Noordzee Renaat Landuyt een grootscheepse herziening van het zeerecht aan. Onder zijn impuls en met steun van de Koninklijke Belgische Redersvereniging is eind 2006 een beperkt Expertenteam Zeewet van start gegaan met de voorbereiding van een Nieuwe Belgische Zeewet. Dit team heeft een Groenboek klaargemaakt waarmee een aantal eerste ideeën en suggesties werden onderworpen aan een publieke consultatie.

Bij Koninklijk Besluit van 27 april 2007 werd een Commissie Maritiem Recht opgericht die de redactie van een nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek voorbereidt. Minister Leterme, Staatssecretaris Schouppe, Minister Vande Lanotte, Staatssecretaris Tommelein en thans Staatssecretaris De Backer verlenen dit project volle steun. De commissie treedt onafhankelijk op en tracht met alle in het geding zijnde publieke en commerciële belangen rekening te houden, zodat een goed evenwicht wordt bereikt.

De doelstellingen van het project voor de herziening van het Belgische scheepvaartrecht zijn viervoudig. Vooreerst beoogt het een essentieel onderdeel van het Belgisch economisch recht aan te passen aan de hedendaagse context en noden. De huidige Zeewet berust nog grotendeels op aanzienlijk verouderde Franse regelingen uit 1807 en 1681. Ten tweede beoogt de nieuwe regelgeving de competitieve positie van het Belgische scheepvaart- en havenbedrijf te versterken. Hiertoe heeft de Commissie alle betrokken sectoren ruim geraadpleegd. Ten derde beoogt de herziening via uitgekiende wetgevende maatregelen de maritieme en maritiem-juridische dienstverlening in ons land aan te zwengelen, zodat voor een aantal zaken een alternatief wordt geboden voor Londen. Ten vierde beoogt het project de internationale uitstraling van ons land en onze havensteden te versterken.

De Commissie zal zich inspannen om in de loop van 2014 een kant-en-klaar wetsontwerp aan de Regering te kunnen aanbieden en dankt eenieder die aan het project zijn medewerking verleent.

Prof. Dr. Eric Van Hooydonk
Voorzitter van de Commissie Maritiem Recht