Home  
|
  Welkom  
|
  Het herzieningsproject  
|
  De Commissie Maritiem Recht  
|
  Documenten  
|
  Nieuws en activiteiten  
|
  Links  
|
  Deze website  
 

Documenten

Commissie Maritiem Recht

Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende oprichting van een commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht (Belgisch Staatsblad, 29 mei 2007, Ed. 1)

Ministerieel besluit van 29 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht gewijzigd door de ministeriële besluiten van 8 mei 2008, 22 januari 2010, 15 april 2010 en 2 mei 2012

Tekst van de huidige Belgische Zeewet

De tekst van de huidige Belgische Zeewet is beschikbaar op www.cass.be/wet/wet.htm (klik bij 'Juridische aard' op Wetboek van koophandel en daarna op 'Lijst' en selecteer vervolgens Boek II).

Blauwboeken Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht)

Groenboek Nieuwe Belgische Zeewet

Het consultatiedocument Groenboek Nieuwe Belgische Zeewet is vrijwel integraal beschikbaar via deze website. Een handige uitgave in boekvorm is verkrijgbaar via Maklu Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, T +32 3 231 29 00, F +32 3 233 26 59, E info@maklu.be, W www.maklu.be. Een Franse vertaling van het Groenboek kan hier kosteloos worden gedownload.

Achtergronddocumenten

De volgende achtergronddocumenten kunnen kosteloos worden gedownload:

Recente zeerechtverdragen

Recente buitenlandse codificaties

Verslagen van de Werkgroep Transportverzekering van de Commissie voor Verzekeringen

Eindverslag

Synthesenota

Verslag van de vergadering van 15 mei 1996

Verslag van de vergadering van 20 november 1996

Wetsontwerp deklading en bevoegdheid

Ontwerp van wet houdende wijziging van artikelen 59, 66 en 91 A van Boek II van het Wetboek van Koophandel / Projet de loi modifiant les articles 59, 66 et 91 A du Livre II du Code de Commerce

Memorie van toelichting
Exposé des motifs

Conseil d'Etat, Section de Législation, Avis 42.504/4 du 26 mars 2007

European Commission, DG Justice, Freedom and Security, Directorate C, Unit C1, lettre du 7 février 2007

Reacties op het Groenboek Nieuwe Belgische Zeewet buiten het webforum

Antwoorden op het Groenboek van de magistraten van de Vierde Kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen

Antwoorden op het Groenboek van de Belgische Vereniging voor Zeerecht (BVZ)

Antwoorden op het Groenboek van de Confederatie der Expediteurs van België (CEB)

Reactie op het Groenboek van de Vlaamse Havenvereniging

Antwoorden op het Groenboek van de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars - brief en presentatie

Antwoorden op het Groenboek van de Koninklijke Belgische Redersvereniging - brief en standpunten

Antwoorden op het Groenboek van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Antwoorden op het Groenboek van de paneuropese binnenvaartorganisatie IVR

Antwoorden op het Groenboek van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Antwoorden op het Groenboek van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege, de Koninklijke Belgische Marine Academie en de Koninklijke Maatschappij Belgische Zeevaartbond

Antwoorden op het Groenboek van de DAB Vloot

Antwoorden op het Groenboek van de International Group of P & I Clubs

Antwoorden op het Groenboek van Febelfin - brief en antwoorden

Antwoorden op het Groenboek van de Belgische Vereniging van Dispacheurs

Nota over de knelpunten in het statuut van het varend erfgoed in functie van de herziening van de Zeewet opgesteld door het Vlaams Contactforum voor Erfgoedverenigingen (VCM)

Studie Schip van staat met slagzij

De studie Schip van staat met slagzij. Sterkten en zwakten van maritiem recht en beleid in België, die in 2006 in opdracht van de Koninklijke Belgische Redersvereniging door Prof. Dr. Eric Van Hooydonk werd gemaakt en de eerste aanzet voor het herzieningsproject vormde, is verkrijgbaar bij Maklu Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, T +32 3 231 29 00, F +32 3 233 26 59, E info@maklu.be, W www.maklu.be